ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការសាកល្បងកំណត់កូដជំងឺតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោមការឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស និងថវិកាពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក-គ្រួសារកំណត់កូដជំងឺតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិ បណ្ដាញអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងអង្គការ Palladium (Futures Group) ក្រោមគម្រោង HIPA គាំទ្រថវិកាដោយ USAID។ គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ស្ដីពីការសាកល្បងកំណត់កូដជំងឺតាមលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដែលរៀបចំសម្រាប់ អ្នកទទួលបន្ទុក ប្រព័ន្ធព័ត៌មានថ្នាក់មន្ទីរពេទ្យ ចំនួន ២នាក់ក្នុងមួយមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងចំណោមមន្ទីរចំនួន ១០ដែលបាន ជ្រើសរើស សម្រាប់ ការសាកល្បងនេះ។ ថ្ងៃទី ៤ និង ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០ ព្រឹក នៅសណ្ឋាគារ ភ្នំពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ

arrow_upward