ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English
១.១. របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០២៣

insert_invitation 2024-04-04 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០២២

insert_invitation 2023-03-10 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០២១

insert_invitation 2023-02-01 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០២០

insert_invitation 2021-07-01 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៩

insert_invitation 2020-10-28 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៨

insert_invitation 2020-10-27 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៧

insert_invitation 2018-05-24 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៦

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៥

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៤

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

របាយការណ៍សមិទ្ធផលសុខាភិបាល ២០១៣

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

១.២. ស្ថិតិសុខាភិបាល

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០១៦

insert_invitation 2022-02-09 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០១៣

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០១២

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០១១

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០១០

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៩

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៨

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៧

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៦

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៥

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៤

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០៣

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

ស្ថិតិសុខាភិបាល ២០០២

insert_invitation 2018-05-23 person MoH/DPHI

១.៣. ផ្សេងៗ

ផែនការសកម្មភាពជាតិសុខភាពមាត់ធ្មេញ២០២៣-២០៣០

insert_invitation 2024-02-01 person MoH/DPHI

កញ្ចប់តាវកាលិរ និងយន្តការទូទាត់អ្នកផ្ដល់សេវា របស់មូលនិធិសមធម៌សំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ

insert_invitation 2018-08-30 person MoH/DPHI

Data quality report card Cambodia, 2011

insert_invitation 2013-12-09 person MoH/DPHI

Data quality report card Cambodia, 2012

insert_invitation 2013-12-09 person MoH/DPHI

សៀវភៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល បញ្ជីកត់ត្រា សម្រង់តួលេខប្រចាំថ្ងៃ របាយការណ៍ប្រចាំខែ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

លិខិតអនុញ្ញាតិលើការប្រើប្រាស់បញ្ជីកត់ត្រា ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលដែលបានកែលំអ

insert_invitation 2013-09-30 person MoH/DPHI

ប្រ​កាស​អន្តរ​ក្រសួង​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​លក្ខណ​វិនិច្ឆ័យ​ប្រភេទ​ និង​កម្រិត​ពិការភាព

insert_invitation 2013-08-19 person MoH/DPHI

គោល​ការណ៍​ណែ​នាំ​ស្តី​អំ​ពី​ប្រ​ព័ន្ធ​ព័ត៌​មាន​សុខា​ភិ​បាលឆ្នាំ ២០០៥

insert_invitation 2013-01-15 person MoH/DPHI

NCD Indicator and Formula

insert_invitation 2012-04-12 person MoH/DPHI

សូចនាករស្នូល ប្រភពចំនួន និងប្រភពភាគបែង

insert_invitation 2012-04-12 person MoH/DPHI

របាយការណ៏​ សមិទ្ធផលសុខាភិបាល​ ២០១១​ ទិសដៅការងារ២០១២

insert_invitation 2012-03-12 person MoH/DPHI

HSP2 2008-2015 ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-06-11 person MoH/DPHI

HSP2 2008-2015 ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-06-11 person MoH/DPHI

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលជាតិ ២០០៨-២០១៥ ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-06-11 person MoH/DPHI

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលជាតិ ២០០៨-២០១៥ ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-06-11 person MoH/DPHI

ផែនការគ្រប់ដណ្តប់សុខាភិបាលជាតិ HCP ០៤/០៥

insert_invitation 2011-06-11 person MoH/DPHI

២. វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ, ក្រសួងផែនការ

ឯកសារប៉ាន់ប្រមាណប្រជាជនកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២០-២០៣៣

insert_invitation 2023-09-01 person MoH/DPHI

ឯកសារប៉ាន់ប្រមាណប្រជាជនកម្ពុជាតាមស្រុក ឆ្នាំ ២០២០-២០៣៣

insert_invitation 2023-09-01 person MoH/DPHI

ឯកសារប៉ាន់ប្រមាណប្រជាជនកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១៣-២០២៣

insert_invitation 2017-05-17 person MoH/DPHI

៣. សៀវភៅណែនាំស្តីពីការបំពេញទិន្នន័យក្នុងបញ្ជីកត់ត្រាតាមផ្នែក (ថ្មីឆ្នាំ២០១៣)

ផ្នែកវះកាត់តូច

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកមាត់ធ្មេញ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ការស្រាវជ្រាវមហារីក ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្ត្រីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ការស្រាវជ្រាវមហារីក ផ្នែកសម្ភព និងរោគស្ត្រីសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកពិនិត្យផ្ទៃពោះ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែករោគស្ត្រី

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ការសម្រាលកូនសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ការសម្រាលកូនសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅសម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកសម្ភព

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ការថែទាំក្រោយសម្រាល

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកជំងឺសម្រាកពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកជំងឺសម្រាកពេទ្យ ផ្នែកកុមារ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកកត់ត្រារួមសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកប្រពោធនកម្ម

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកសល្យាគារ

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

ផ្នែកវះកាត់

insert_invitation 2013-11-25 person MoH/DPHI

៤. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និង ទារក - កម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៏ពីម្តាយទៅកូន

កម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន សប្តាហ៍ទី១ ខែមីនា ២០០៧ ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-19 person MoH/DPHI

ជម្រើសនៃការបន្តពូជ និងផែនការគ្រួសារសម្រាប់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

កម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន សប្តាហ៍ទី១ ខែមីនា ២០០៧ ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

កម្មវិធីបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន សប្តាហ៍ទី ២ ខែមិនា ២០០៧ ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

របាយការណ៍ ពិនិត្យឡើងវិញរួមគ្នា លើកម្មវិធីបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូននៅកម្ពុជា ២៦ សីហា-០៣ កញ្ញា ២០០៧ ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពី ការបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ សំរាប់ បង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ២០០៨-២០១៥ ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព ផ្តល់សេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន នៅមណ្ឌលសុខភាព និង មន្ទីពេទ្យបង្អែក ជាភាសាខ្មែរ

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

កម្មវិធីបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន សប្តាហ៍ទី ២ ខែមិនា ២០០៧ ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

របាយការណ៍ ពិនិត្យឡើងវិញរួមគ្នា លើកម្មវិធីបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូននៅកម្ពុជា ២៦ សីហា-០៣ កញ្ញា ២០០៧ ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

គោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពី ការបង្ការការចំលងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ សំរាប់ បង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ២០០៨-២០១៥ ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

និយាមនៃបែបបទសំរាប់អនុវត្តសកម្មភាព ផ្តល់សេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន នៅមណ្ឌលសុខភាព និង មន្ទីពេទ្យបង្អែក ជាភាសាអង់គ្លេស

insert_invitation 2011-09-13 person MoH/DPHI

arrow_upward