ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលតាមគេហទំព័រ កំណែ ៣.០

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រោមការឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស និងថវិកាដោយអង្គការ Palladium ក្នុងគម្រោង HIPA គាំទ្រថវិកាដោយ USAID។ គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំរៀបចំសម្រាប់មន្រ្តីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលថ្នាក់មន្ទីរសុខាភិបាល (២៥នាក់) ស្រុកប្រតិបត្តិ (១០០នាក់) និង មន្ទីរពេទ្យ (១១៦នាក់)។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានប្រាំមួយ (៦) វគ្គដូចខាងក្រោម៖

វគ្គទី 1 insert_invitation ថ្ងៃទី ៥ និង ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
វគ្គទី 2 insert_invitation ថ្ងៃទី ១១ និង ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 3 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៨ និង ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 4 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៦ និង ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 5 insert_invitation ថ្ងៃទី ២ និង ៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
វគ្គទី 6 insert_invitation ថ្ងៃទី ៩ និង ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ location_on នៅសណ្ឋាគារ ឆ្នេរសុខា, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
arrow_upward