ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

សិក្ខាសាលាលើកកម្ពស់គុណភាពទិន្នន័យប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល

សិក្ខាសាលានេះ នឹងរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល​ក្រោមការឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស និងថវិកាដោយអង្គការ Palladium គម្រោង HIPA គាំទ្រថវិកាដោយ USAID។ គឺជាសិក្ខាសាលារៀបចំសម្រាប់មន្រ្តីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលថ្នាក់មន្ទីរសុខាភិបាល (២៥នាក់) និង​ស្រុកប្រតិបត្តិ (៩៥នាក់) ដែលដើរតួនាទី ជាអ្នកអភិបាលគុណភាពទិន្នន័យប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល។ សិក្ខាសាលានេះមានបីវគ្គដូចខាងក្រោម

វគ្គទី 1 insert_invitation ថ្ងៃទី ២២ និង ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅសណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាដាយ, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 2 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៩ និង ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅសណ្ឋាគារ មូន ជូលី, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
វគ្គទី 3 insert_invitation ថ្ងៃទី ៥ និង ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅសណ្ឋាគារ មូន ជូលី, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
arrow_upward