ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

កិច្ចប្រជុំពង្រឹងគុណភាពនៃទិន្នន័យមរណភាពមាតា

ដោយមានការគាំទ្រទាំងបច្ចេកទេស និងថវិកាពីអង្គការ Palladium ក្រោមគម្រោង ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន គោលនយោបាយ និងការស្វែងរកការគាំទ្រ ដែលគាំទ្រដោយ USAID និងមានជំនួយបច្ចេកទេសផងដែរពី អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល​ និងរៀបចំការប្រជុំដើម្បីពង្រឹងគុណភាព នៃទិន្នន័យមរណភាពមាតា នៅតាមខេត្តមួយចំនួន តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖

វគ្គទី 1 insert_invitation ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត សៀមរាប
វគ្គទី 2 insert_invitation ថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ
វគ្គទី 3 insert_invitation ថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត បាត់ដំបង
វគ្គទី 4 insert_invitation ថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ប៉ៃលិន
វគ្គទី 5 insert_invitation ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ពោធិ៍សាត់
វគ្គទី 6 insert_invitation ថ្ងៃទី ៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ស្ពឺ
វគ្គទី 7 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ព្រៃវែង
វគ្គទី 8 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ
វគ្គទី 9 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត កំពង់ចាម
arrow_upward