ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង
ក្រសួងសុខាភិបាល-នាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
...

វេជ្ជបណ្ឌិត ចេវ មុនី - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល

call_end (855) 12 853 551

email chevmonymoh@gmail.com

...

វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ តារារិទ្ធ

call_end (855) 12 206 011

email dararith_york@yahoo.com

...

វេជ្ជបណ្ឌិត មាស វណ្ណថន

call_end (855) 11 916 091

email vanthan_meas@yahoo.com

...

លោក សេក សុខណា

call_end (855) 77 342 352

   

arrow_upward