ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

ទស្សនកិច្ចសិក្សាស្ដីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលតាមគេហទំព័រ ៣.០

នាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល រួមសហការណ៍ជាមួយ USAID និងអង្គការ Palladium តាមរយៈគម្រោង ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន គោលនយោបាយ និងការស្វែងរកការគាំទ្រ បានរៀបចំទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ និងវាយតម្លៃពីដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ ៣.០ និងការពេញចិត្តពីសំណាក់អ្នកប្រើ នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ក្នុងខេត្តមួយចំនួន តាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម និងសមាសភាពចូលរួម រួមមាន៖
១. មន្រ្តីការិយាល័យប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលនៃនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល ២ រូប
២. មន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រព័ន្ធព័ត៌មានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ដែលចុះទស្សនកិច្ច ១ រូប
៣. មន្រ្តីទទួលបន្ទុកប្រព័ន្ធព័ត៌មានស្រុកប្រតិបត្តិដែលចុះទស្សនកិច្ច ១ រូប
៤. បុគ្គលិក USAID ១រូប
៥. បុគ្គលិកអង្គការ Palladium ១រូប

វគ្គទី 1 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា location_on នៅខេត្ត ព្រៃវែង
វគ្គទី 2 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ
វគ្គទី 3 insert_invitation ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on នៅខេត្ត កំពង់ចាម
arrow_upward