ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលតាមគេហទំព័រ កំណែ ៣.០

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ នឹងរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល/ក្រសួងសុខាភិបាល​ក្រោមការឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេស និងថវិកាដោយអង្គការ Palladium គម្រោង HIPA គាំទ្រថវិកាដោយ USAID។ គឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំរៀបចំសម្រាប់មន្រ្តីប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាលថ្នាក់មន្ទីរសុខាភិបាល (២៥នាក់) ស្រុកប្រតិបត្តិ (៩៧នាក់) មន្ទីរពេទ្យ (១១០នាក់) និងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានមន្ទីរពេទ្យ (២នាក់) និងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ទជំងឺ​ឆ្លង (២នាក់)។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានប្រាំមួយវគ្គដូចខាងក្រោម៖

វគ្គទី 1 insert_invitation ថ្ងៃទី ៩ និង ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ មូន ជូលី, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
វគ្គទី 2 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៦ និង ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 3 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៣ និង ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 4 insert_invitation ថ្ងៃទី ៦ និង ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ អង្គរប៉ារ៉ាឌី, ទីក្រុងសៀមរាប
វគ្គទី 5 insert_invitation ថ្ងៃទី ១៣ និង ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ ភ្នំប្រុស, ទីក្រុងកំពង់ចាម
វគ្គទី 6 insert_invitation ថ្ងៃទី ២៧ និង ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ location_on សណ្ឋាគារ មូន ជូលី, ទីក្រុងព្រះសីហនុ
arrow_upward