ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសុខាភិបាលកម្ពុជា                                           
ភាសា​ខ្មែរ English

សម្រាប់គ្រប់ជំនួយបច្ចេកទេស សូមទំនាក់ទំនងមកមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសរបស់យើងខ្ញុំ៖៖

លោក ខា ប៊ុនថា. ទូរស័ព្ទ៖ (855) 12 327 989 អ៊ីមែល៖ Buntha.Kha@thepalladiumgroup.com

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង
ក្រសួងសុខាភិបាល-នាយកដ្ឋានផែនការ និង ព័ត៌មានសុខាភិបាល
...

វេជ្ជបណ្ឌិត ចេវ មុនី - អនុប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល

call_end (855) 12 853 551

email chevmonymoh@gmail.com

...

គ្រូពេទ្យ បុ៑ត សាបេន

call_end (855) 12 898 504

email buthsaben@yahoo.com

...

វេជ្ជបណ្ឌិត យក់ តារារិទ្ធ

call_end (855) 12 206 011

email dararith_york@yahoo.com

...

វេជ្ជបណ្ឌិត មាស វណ្ណថន

call_end (855) 11 916 091

email vanthan_meas@yahoo.com

 
...

លោក សេក សុខណា

email sokna168@gmail.com

Palladium Team
...

លោក អ៊ឹម ចាន់រី - ប្រធានគម្រោង

call_end (855) 77 628 005

email Chanry.Im@thepalladiumgroup.com

...

លោក ខា ប៊ុនថា

call_end (855) 12 327 989

email Buntha.Kha@thepalladiumgroup.com

...

លោក ឡុង សុផល

call_end (855) 12 296 662

email Sophal.Long@thepalladiumgroup.com

...

លោក ប្រាក់ ចលនា

call_end (855) 12 927 443

email Chalna.Prak@thepalladiumgroup.com

 
...

វេជ្ជបណ្ឌិត សួន បូភា

call_end (855) 12 959 536

email Bophea.Suon@thepalladiumgroup.com

arrow_upward